1. Thỏa thuận pháp lý:

  Việc bạn sử dụng Trang web luôn tuân theo Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bất kỳ nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, danh tính người dùng được tạo trên Trang web hoặc được gửi đến Dịch vụ đều chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, hành vi phù hợp trong trò chơi và ngoài trò chơi. Thỏa thuận này bổ sung và không có cách nào thay thế hoặc thay thế Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ("EULA") đi kèm với phần mềm MuOnline và là đối tượng của phần mềm MuOnline. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua một số dịch vụ MuOnline, dịch vụ liên kết, nội dung hoặc phần mềm của bên thứ ba.

  MuOnline khuyến nghị tất cả người dùng định kỳ xem lại các Điều khoản này vì MuOnline là một cộng đồng đang hoạt động và phát triển. MuOnline bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, sửa đổi, bổ sung, thay đổi, thêm vào, xóa hoặc cập nhật các điều khoản này và Dịch vụ, có hiệu lực có hoặc không có thông báo trước bằng cách xuất bản Thỏa thuận đã sửa đổi hoặc cập nhật trên trang web của chúng tôi tại MuOnline . Thỏa thuận sửa đổi hoặc cập nhật có hiệu lực sau khi xuất bản và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau khi thông báo và xuất bản Thỏa thuận sửa đổi hoặc cập nhật trên trang web sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các điều khoản cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản đã sửa đổi hoặc cập nhật này, bạn có nghĩa vụ chấm dứt User ID của mình ngay lập tức và hủy bất kỳ dịch vụ nào mà bạn đã đăng ký.

 2. Yêu cầu về tính đủ điều kiện và độ tuổi:

  Trang web và Dịch vụ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em năm 2000, nếu bạn dưới 13 tuổi, thông tin cá nhân không thể được thu thập từ bạn và do đó, bạn bị cấm tạo tài khoản thành viên thông qua Dịch vụ, sẽ không đủ điều kiện để tham gia bất kỳ các sự kiện trao giải thưởng hoặc chương trình khuyến mãi, và được yêu cầu không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào trên Trang web, thông qua Dịch vụ hoặc cho chúng tôi.

  Như đã lưu ý, Trang web và Dịch vụ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Mặc dù trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể xem Trang web, nhưng chỉ những người từ 13 tuổi trở lên mới có thể sử dụng Trang web cũng như các trò chơi và dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ không cố ý chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký hoặc các bài nộp khác từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đang cố gắng đăng ký hoặc đặt hàng, chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch nếu điều đó là khả thi. vì vậy và sau đó xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào được gửi cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không cố ý chấp nhận, thu thập, duy trì hoặc sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi trên Trang web này.

  Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phát hiện ra rằng con của họ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân và muốn MuOnline ngừng thu thập thông tin đó hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ khỏi hồ sơ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, họ nên liên hệ chúng tôi tại contact@MuOnline.com. Chúng tôi sẽ xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin của trẻ theo yêu cầu trong thời gian hợp lý.

  Nếu bạn trên 13 tuổi nhưng vẫn được coi là trẻ vị thành niên theo luật của tiểu bang có liên quan, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại các Điều khoản này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cùng với (các) cha mẹ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp của bạn để đảm bảo rằng họ hiểu và đồng ý với họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trở thành hình mẫu tích cực và tích cực cho con cái của họ và dành thời gian trực tuyến cùng nhau với con cái của họ, làm quen với Dịch vụ và giám sát mọi giao tiếp giữa con cái họ và bất kỳ người dùng Internet nào khác. Chúng tôi rất khuyến nghị rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp giáo dục con cái của họ về hành vi trực tuyến, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn, không bao giờ tiết lộ, phân phối hoặc truyền đạt thông tin nhận dạng cá nhân của họ như tên thật, hình ảnh, địa chỉ hoặc số điện thoại mà không có cha mẹ hoặc sự cho phép của người giám hộ khi sử dụng Internet.

  MuOnline là một cộng đồng không ngừng phát triển bao gồm nhiều người tham gia khác nhau với những kinh nghiệm và nền tảng khác nhau. Mặc dù chúng tôi có thể chọn giám sát và thực hiện hành động đối với hành vi không phù hợp của người chơi, trò chuyện hoặc liên kết đến Dịch vụ, nhưng có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể có ngôn ngữ hoặc tài liệu khác có thể truy cập trên hoặc thông qua Dịch vụ có thể không phù hợp với trẻ em hoặc xúc phạm một số người dùng ở mọi lứa tuổi. Thỏa thuận này đưa ra các quy tắc ứng xử dành cho người chơi khi truy cập Dịch vụ. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả người chơi sẽ tuân thủ các điều khoản này và không cung cấp nội dung hoặc quyền truy cập vào nội dung mà cha mẹ hoặc người giám hộ có thể thấy không phù hợp hoặc bất kỳ người dùng nào có thể phản đối. MuOnline không sàng lọc trước nội dung, tài liệu hoặc thông tin liên lạc mà mỗi người chơi truyền tải. Do đó, chúng tôi rất khuyến khích các bậc cha mẹ cung cấp hướng dẫn cho người dùng dưới độ tuổi trưởng thành và thực hiện trách nhiệm của cha mẹ trong việc hạn chế quyền truy cập của con cái họ vào nội dung đó.

 3. Danh tính Người dùng / Tạo Tài khoản:

  Khi tạo danh tính người dùng ("ID người dùng", "tài khoản") bằng cách hoàn thành và gửi biểu mẫu đăng ký MuOnline, bạn tuyên bố rằng bạn đã xem xét, hiểu và hoàn toàn tuân thủ các Điều khoản. Bạn cũng phải cung cấp thông tin trung thực và chính xác trong quá trình đăng ký và là người bạn tuyên bố. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc (những) người giám hộ của bạn phải chủ trì quá trình đăng ký của bạn và / hoặc hoàn tất quá trình đăng ký cho bạn, trong trường hợp đó, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản bởi bạn hoặc bất kỳ bên nào khác, cho dù được người dùng đã đăng ký ủy quyền hay không.

  Trong quá trình đăng ký, bạn phải chọn thông tin đăng nhập ("Thông tin đăng nhập") bao gồm tên đăng nhập duy nhất ("ID người dùng", "tên tài khoản") và mật khẩu an toàn ("mật khẩu").

  Với tư cách là người tạo ID người dùng của bạn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh tính của mình và MuOnline sẽ không dung thứ cho danh tính người dùng xúc phạm, tục tĩu hoặc không phù hợp. Nếu một User ID vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của Nhân viên hỗ trợ MuOnline, chúng tôi có thể ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn cấm User ID đó khỏi Trang web hoặc Dịch vụ, có hoặc không có thông báo hoặc cảnh báo trước.

 4. Bảo mật tài khoản:

  Bạn, với tư cách là người dùng đã đăng ký tài khoản, chịu trách nhiệm cuối cùng và hoàn toàn trong việc duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và hệ thống máy tính được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ và tất cả việc sử dụng Thông tin đăng nhập của bạn, cho dù được bạn cho phép hay không. Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào hoặc cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản. Việc chia sẻ, giao dịch, hoán đổi, bán, mua, trao đổi, hoặc phân phối tài khoản hoặc tài khoản / Thông tin đăng nhập bị nghiêm cấm và chịu các hình thức kỷ luật lên đến và có thể bao gồm việc chấm dứt dịch vụ theo quyết định riêng và tuyệt đối của nhân viên hỗ trợ của chúng tôi. MuOnline sẽ KHÔNG BAO GIỜ hỏi mật khẩu tài khoản của bạn và bạn KHÔNG BAO GIỜ được tiết lộ mật khẩu đó, BAO GIỜ; ngay cả khi liên hệ với chúng tôi về vấn đề tài khoản.

  Khi tạo User ID, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho MuOnline và các chi nhánh của nó là vô hại đối với bất kỳ hành vi sử dụng sai danh tính như vậy bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng không đúng hoặc bất hợp pháp của người mà bạn đã tiết lộ mật khẩu của mình theo bất kỳ cách nào. MuOnline không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng sai User ID nào của bạn, cho dù việc sử dụng sai đó là do bạn hay bên thứ ba. Khi tương tác trong bất kỳ cộng đồng trực tuyến nào, chúng tôi đặc biệt khuyên tất cả người chơi nên suy nghĩ trước khi nhấp và tham gia vào các phương pháp internet an toàn mọi lúc.

  Nếu bạn phát hiện ra rằng tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm, bạn phải báo cáo ngay lập tức và trung thực điều này cho MuOnline càng sớm càng tốt bằng cách gửi email hoặc gửi yêu cầu trợ giúp thông qua Bộ phận trợ giúp của MuOnline. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan điều tra thích hợp để buộc các cá nhân gây ra tội phạm trực tuyến phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, bao gồm cả những người gửi báo cáo gian lận hoặc sai sự thật.

 5. Hành động kỷ luật và Chấm dứt User ID:

  MuOnline có thể và thực sự đưa ra cảnh báo và tạm thời đình chỉ cũng như chấm dứt vĩnh viễn danh tính người dùng đối với các hành vi vi phạm của người dùng. Chúng tôi có toàn quyền quyết định về thời điểm và cách thức áp dụng các cảnh cáo, hình phạt và / hoặc các hành động kỷ luật. Mức độ nghiêm trọng của một hành vi vi phạm và số lần xuất hiện ảnh hưởng đến các quyết định, nhưng chúng không phải là các biện pháp duy nhất được sử dụng. Danh tính người dùng có thể bị cấm, cả tạm thời và vĩnh viễn, mà không cần cảnh báo trước.

  Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, bạn xác nhận rằng MuOnline có toàn quyền quyết định đối với các hình phạt và hành động kỷ luật ngay cả khi vẫn còn tín dụng trong tài khoản của bạn.

  Nếu bạn cảm thấy bạn hoặc ID người dùng của bạn đã bị cảnh cáo hoặc kỷ luật không công bằng, vui lòng gửi yêu cầu trợ giúp tại Bộ phận trợ giúp của MuOnline. Tất cả các tranh chấp về hành động tài khoản đã gửi sẽ được xem xét cẩn thận nhưng MuOnline sẽ chỉ thực hiện hành động với các khiếu nại hợp lệ được xác định.

 6. Cổng thanh toán:

  MuOnline cố gắng cung cấp các trò chơi chất lượng miễn phí thông qua Trang web và Dịch vụ. Người dùng không bắt buộc phải mua các vật phẩm trong trò chơi để tận hưởng đầy đủ Dịch vụ, tuy nhiên, Người dùng có thể tính phí Tiền ảo vào tài khoản của họ bằng cách qua các hình thức nạp để có được các vật phẩm tính phí đó. Trước khi sử dụng các cổng thanh toán, MuOnline khuyên bạn nên xem xét kỹ Điều khoản dịch vụ của họ và đảm bảo rằng bạn đồng ý với các điều khoản của họ tách biệt với Điều khoản dịch vụ này. Khi bạn xuất trình thông tin cổng thanh toán cho MuOnline, bạn tuyên bố với MuOnline rằng bạn là người dùng được ủy quyền của tài khoản cổng thanh toán đó đang được sử dụng để mua Tiền ảo. Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào bị hoàn lại, bị hủy hoặc bị tính phí trở lại, Tài khoản của bạn với chúng tôi có thể bị tạm ngưng ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc bị chấm dứt thêm nếu bị phát hiện gian lận.

 7. Lạm dụng Khai thác / Lỗi:

  Việc sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ lỗi hiện có hoặc đã biết nào là hoàn toàn bị cấm.

 8. Máy chủ ngừng hoạt động:

  Sẽ có những khoảng thời gian bảo trì máy chủ thường xuyên cũng như bảo trì tại chỗ, thường trùng với một trò chơi mới hoặc dịch vụ mới. MuOnline sẽ cố gắng hết sức để giới hạn thời gian ngừng hoạt động của máy chủ xuống còn 24 giờ. Tuy nhiên, MuOnline không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về việc sử dụng hoặc dữ liệu do bảo trì hoặc các lần ngừng hoạt động khác và bạn đồng ý coi MuOnline là vô hại đối với bất kỳ tổn thất nào như vậy.

  MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm về việc người dùng không thể truy cập các dịch vụ trả phí trong quá trình bảo trì máy chủ.

  MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào do những nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của MuOnline, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trường hợp nào không thực hiện theo hợp đồng này do các trường hợp không lường trước được hoặc nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của MuOnline như hành động của Chúa, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn , các lệnh cấm vận, các hành động của chính quyền dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, đình công, hoặc tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.

  Hơn nữa, chúng tôi không thể và không hứa hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập vào Tài khoản của mình bất cứ khi nào bạn muốn, và có thể có một khoảng thời gian dài khi bạn không thể truy cập vào Tài khoản của mình. Bạn chịu toàn bộ rủi ro đối với kết quả và hiệu suất của Phần mềm và Trò chơi liên quan đến phần cứng và phần mềm của bạn, và bạn chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và / hoặc chỉnh sửa phần cứng và phần mềm của mình.

 9. Trang của bên thứ ba:

  Nhấp vào một liên kết có thể đưa bạn rời khỏi Trang web. MuOnline không xác nhận hoặc kiểm soát bất kỳ trang web nào được liên kết của bên thứ ba, không chịu trách nhiệm về nội dung của họ và không có liên kết với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của các trang web đó. Ngoài ra, các trang web khác có thể có các điều khoản dịch vụ khác nhau và các chính sách bảo mật khác nhau. Do đó, MuOnline thực sự khuyên bạn nên thông báo cho chính mình về các hoạt động của các trang web của bên thứ ba.

 10. Truy cập máy tính

  Khi bạn cài đặt trò chơi trên máy tính là đã đồng ý để trò chơi giám sát và truy cập một số phần mềm/ ứng dụng trên máy tính của bạn.

 11. Trách nhiệm pháp lý:

  MuOnline hay công ty mẹ, công ty con, người cấp phép hoặc chi nhánh của MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào do (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất thiện chí, ngừng việc, hỏng máy tính hoặc trục trặc; (b) mất mát hoặc hư hỏng đối với nhân vật người chơi, tài khoản, số liệu thống kê, hàng tồn kho, thông tin hồ sơ người dùng được lưu trữ bởi các trò chơi liên quan; hoặc (c) gián đoạn dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn sự gián đoạn của ISP, lỗi phần mềm hoặc phần cứng hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Trong mọi trường hợp, MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực hoặc hậu quả nào.

 12. Sự bồi thường:

  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho MuOnline và các chi nhánh của nó vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào do hoặc phát sinh do bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc hành vi không phù hợp nào của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc các lượt truy cập vào Trang web.

 13. Cập nhật dịch vụ hoặc thông báo thay đổi:

  MuOnline bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào, bổ sung hoặc xóa các chính sách truy cập, tính khả dụng của bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, số giờ khả dụng, nội dung, dữ liệu, phần mềm hoặc thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ, có hiệu lực có hoặc không có thông báo trước. Tuy nhiên, những thay đổi về chất liệu (theo quyết định của MuOnline và theo quyết định tuyệt đối) sẽ được tiết lộ trước hoặc sau những thay đổi đó.

  MuOnline sẽ cung cấp cho bạn thông báo về bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với Dịch vụ thông qua bảo trì máy chủ, thông báo hoặc qua email. Nếu bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với Thỏa thuận này không được bạn chấp nhận hoặc khiến bạn không còn tuân thủ Thỏa thuận này, bạn phải chấm dứt và ngừng sử dụng ngay Dịch vụ và Tài khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành sự chấp nhận hoàn toàn và không thể hủy ngang của bạn đối với bất kỳ và tất cả những thay đổi đó. MuOnline có thể thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. MuOnline cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

 14. Điều khoản bổ sung:

  Vô hiệu ở nơi bị cấm. Không cần mua để chơi trò chơi. Các nhà điều hành của trang web này có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người chơi vào trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. Điểm không có giá trị tiền mặt.

 15. Đóng cửa:

  Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã ghé thăm MuOnline. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình và tận dụng tối đa cộng đồng trực tuyến mà chúng tôi đang phát triển. Hãy nhớ rằng bạn là khách tại Trang web và hãy cư xử với thái độ lịch sự cũng như sự tôn trọng mà bạn mong đợi từ những vị khách khác. MuOnline luôn có quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ.